Category Archive: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ส.ค.
23

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร (เนื่องจากไม่มีรถมหาวิทยาลัย จึงขอให้ท่านเดินทางไปเอง) Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาคิดใช้หัวเชื้อราชักนำการเติบโตต้นโกงกาง

view_resizing_images

จากการบุกรุกป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการทำประโยชน์จากการทำนาเกลือ นากุ้ง การประมง ซึ่งทำให้ปริมาณของป่าชายเลนลดน้อยลง ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกว้าง จนปัจจุบันมีผู้ตื่นตัวกับปัญหานี้มากขึ้น มีการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ถูกทำลายด้วยการนำพันธุ์ไม้อย่างต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นตาตุ่ม มาปลูกทดแทน Share

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts