ภาควิชาเคมีจัดการบรรยาย “Thin Film Technology”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย “Thin Film Technology” โดย ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ ทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้อง ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/98085

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2763

เสวนา “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” โดยศิษย์เก่าเคมี

เสวนา “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” โดยศิษย์เก่าเคมี คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ และชีววิทยา ในการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97871

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2720

ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเล่าประสบการณ์สู่รุ่นน้องเคมี ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการ กับโครงสร้างหน้าที่ของนักเคมีในสถานประกอบการ”

คุณมารวย อ่อนสด ผู้จัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพ บมจ.โคเลอร์ ประเทศไทย ศิษย์เก่าเคมี คลองหก รุ่น 6 เล่าประสบการณ์สู่รุ่นน้องเคมี ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการ กับโครงสร้างหน้าที่ของนักเคมีในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ” เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ และห้อง ST1 601 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในการนี้ คุณมารวย อ่อนสด ได้มอบค่าตอบแทนวิทยากรแก่ภาควิชาเคมี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นผู้รับมอบ ในนามของภาควิชาจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2693

บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดบริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97810

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2684

การบรรยาย “หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ X-ray Diffractometry”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย “หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ X-ray Diffractometry” โดย ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2682

ภาควิชาเคมีศึกษาดูงานเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของยีสต์ต่อคุณภาพการผลิตโดนัท ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ นำนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปี 4 ในวิชาเทคโนโลยีเคมีทางชีวภาพ ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของยีสต์ต่อคุณภาพการผลิตโดนัท และความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้เก็บไว้ได้นานขึ้นโดยกระบวนการผลิตไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ได้ใช้ห้องปฏิบัติการในการทำน้ำผักผลไม้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยคำนึงถึงสารสำคัญและปริมาณน้ำตาล และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ในการทำน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพในครั้งนี้ด้วย

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2670

ถ่ายทำ “การทำเจลแอลกอฮอล์” ของภาควิชาเคมี

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าถ่ายทำ “การทำเจลแอลกอฮอล์” ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เพื่อแจกฟรีสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้อง ST2 105 (สถาบันวิจัยเคมี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2664

นิทรรศการ Waste management through Eco-design

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมชมนิทรรศการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ RMUTT Green University ในหัวข้อ “Waste management through Eco-design” ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานปาล์ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97569

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2657

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ X-ray Diffractometry

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2654

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ “Waste management through Eco-design”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2650