ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

abstract digital technology background with network connection lines

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2812

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 2 213 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็นฐาน 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 สัญลักษณ์และความปลอดภัย ฐานที่ 2 เครื่องแก้ว ฐานที่ 3 การเตรียมสาร และ ฐานที่ 4 แนะนำห้องปฏิบัติการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2795

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2563 โดย นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (ปลาย) ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 1 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2789

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศภาควิชาเคมี พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ภาควิชาเคมี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99209

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2784

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ศ.ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร.ชมภู่ ยิ้มโต กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมีประยุกต์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST 1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2801

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทางสู่ถังหมักรักษ์โลก”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทางสู่ถังหมักรักษ์โลก” เมื้อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง ST 2 108 โดยมี ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ และดร.ชาคร ชินวงศ์อมร เป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99322

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2806

ภาควิชาเคมี ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และคณะ ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) นำโดย ดร. ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะ เพื่อสร้าง New skill ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนเริ่มปีการศึกษา 2564 รวมถึงการพัฒนา Up-skill, Re-skill ในทักษะวิชาชีพสำคัญให้บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 325 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98555

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2775

ภาควิชาเคมีจัดการบรรยาย “Thin Film Technology”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย “Thin Film Technology” โดย ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ ทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้อง ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/98085

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2763

เสวนา “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” โดยศิษย์เก่าเคมี

เสวนา “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” โดยศิษย์เก่าเคมี คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ และชีววิทยา ในการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97871

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2720

ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเล่าประสบการณ์สู่รุ่นน้องเคมี ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการ กับโครงสร้างหน้าที่ของนักเคมีในสถานประกอบการ”

คุณมารวย อ่อนสด ผู้จัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพ บมจ.โคเลอร์ ประเทศไทย ศิษย์เก่าเคมี คลองหก รุ่น 6 เล่าประสบการณ์สู่รุ่นน้องเคมี ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการ กับโครงสร้างหน้าที่ของนักเคมีในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ” เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ และห้อง ST1 601 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในการนี้ คุณมารวย อ่อนสด ได้มอบค่าตอบแทนวิทยากรแก่ภาควิชาเคมี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นผู้รับมอบ ในนามของภาควิชาจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2693