มิ.ย. 21

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำการเรียนให้นักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี รหัส 62 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสโลป สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี


ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78493

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2413

มิ.ย. 15

การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561


ภาพกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ST-2 208 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยเคมี

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2416

มิ.ย. 10

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ณ ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77572

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2439

มิ.ย. 03

นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ Faculty of Engineering, Yamagata University, Yamagata, Japan

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ Faculty of Engineering, Yamagata University, Yamagata, Japan โดย ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล เป็นอาจารย์ผู้ประสานงาน

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2425

พ.ค. 13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก”

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องST-1 308 อาคารเฉลิมพระ-เกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76951

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2444

พ.ค. 08

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจหาตะกั่วในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม”


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจหาตะกั่วในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม” โดย น.ส.รสสุคนธ์ ศรีสุขเจริญ น.ส.จิตตรี มาลัย และ น.ส. จิตตรา มาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2393

พ.ค. 08

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “เซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับตรวจวัดไนไตร์ท”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “เซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับตรวจวัดไนไตร์ท” โดย น.ส.ทัศนีย์ เขม้นกสิกรรม น.ส.วีรวัลคุ์ โฉมปราชญ์ และ น.ส. เนตรชนก ถูกจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ปรีชา มันสลาย และ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2387

พ.ค. 06

นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ National Institute of Technology, Kagawa College (NITKC), Japan

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายอมรเทพ สนิทไชย นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ National Institute of Technology, Kagawa College (NITKC), Japan โดย ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล เป็นอาจารย์ผู้ประสานงาน

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2447

เม.ย. 10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2453

มี.ค. 11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาภาควิชาเคมี เป็นทีมวิทยากร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RMUTTChemistry/

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2335