ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติกา สังข์ทอง และ นางสาวทิตสุชา อุทยานิล นักศึกษาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงงานเรื่อง Development of a semiconductor film preparation to remove organic pollutant โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว  ในงาน Young Rising Stars of Science Award 2020 (YRSS) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่  5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101185

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2833

ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างแรงบัลดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี อาจารย์สมพงษ์ บุญหนุน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ห้อง ST1-601 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100962

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2827

รับสมัครนักศึกษาใหม่​ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปีการศึกษา​ 2564

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2821

ลงนามสัญญาจ้างภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอาหาร ( SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร​ อาจารย์​ประจำภาค​วิชา​เคมี​ คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มทร.ธัญบุรี​ ได้ลงนามสัญญาจ้างภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอาหาร ( SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร​ ของโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Alternative Salt จากกากเหลือทิ้งของกระบวนการแปรรูปน้ำปลา ( Development of Alternative Salf Products from Fish Waste Processing )” โดยมี ผศ.ดร. สิงห์โต สกุลเขมฤทัย​ หัวหน้าภาควิชา​เคมี มาร่วมในการรับทราบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ​ คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2817

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

abstract digital technology background with network connection lines

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2812

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 2 213 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็นฐาน 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 สัญลักษณ์และความปลอดภัย ฐานที่ 2 เครื่องแก้ว ฐานที่ 3 การเตรียมสาร และ ฐานที่ 4 แนะนำห้องปฏิบัติการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2795

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2563 โดย นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (ปลาย) ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 1 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2789

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศภาควิชาเคมี พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ภาควิชาเคมี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99209

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2784

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ศ.ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร.ชมภู่ ยิ้มโต กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมีประยุกต์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST 1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2801

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทางสู่ถังหมักรักษ์โลก”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทางสู่ถังหมักรักษ์โลก” เมื้อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง ST 2 108 โดยมี ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ และดร.ชาคร ชินวงศ์อมร เป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99322

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2806