โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำเตาเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำเตาเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ บ้านเลขที่ 123 หมู่ 6 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดโดย โดยมี ผศ. กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ และทีมนักศึกษา เป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104475

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2848

คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีรับ-มอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON

ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จงสวัสดี์ คณบดีคณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ และ ผศ.ดร.เนตร​นภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ในนามประธานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2021 คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​ เข้าร่วมพิธีรับ-มอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส่งมอบธงเจ้าภาพคืน แก่ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมี เพื่อส่งมอบธงให้แก่เจ้าภาพการจัดการประชุม​วิชาการ​นานาชาติ PACCON 2022 รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานการจัดงานต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/104180

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2844

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2837

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติกา สังข์ทอง และ นางสาวทิตสุชา อุทยานิล นักศึกษาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงงานเรื่อง Development of a semiconductor film preparation to remove organic pollutant โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว  ในงาน Young Rising Stars of Science Award 2020 (YRSS) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่  5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101185

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2833

ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างแรงบัลดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี อาจารย์สมพงษ์ บุญหนุน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ห้อง ST1-601 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100962

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2827

รับสมัครนักศึกษาใหม่​ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปีการศึกษา​ 2564

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2821

ลงนามสัญญาจ้างภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอาหาร ( SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร​ อาจารย์​ประจำภาค​วิชา​เคมี​ คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มทร.ธัญบุรี​ ได้ลงนามสัญญาจ้างภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอาหาร ( SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร​ ของโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Alternative Salt จากกากเหลือทิ้งของกระบวนการแปรรูปน้ำปลา ( Development of Alternative Salf Products from Fish Waste Processing )” โดยมี ผศ.ดร. สิงห์โต สกุลเขมฤทัย​ หัวหน้าภาควิชา​เคมี มาร่วมในการรับทราบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ​ คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2817

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

abstract digital technology background with network connection lines

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2812

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 2 213 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็นฐาน 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 สัญลักษณ์และความปลอดภัย ฐานที่ 2 เครื่องแก้ว ฐานที่ 3 การเตรียมสาร และ ฐานที่ 4 แนะนำห้องปฏิบัติการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2795

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2563 โดย นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (ปลาย) ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST 1 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2789