Author's posts

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชต …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2833

ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2827

รับสมัครนักศึกษาใหม่​ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปีการศึกษา​ 2564

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2821

ลงนามสัญญาจ้างภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอาหาร ( SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร​ อาจารย์​ประจำภาค​วิชา​เคมี​ คณะว …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2817

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2812

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 256 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2795

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2789

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2784

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ไ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2801

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทางสู่ถังหมักรักษ์โลก”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2806