Author's posts

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 256 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2795

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2789

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2784

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ไ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2801

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทางสู่ถังหมักรักษ์โลก”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2806

ภาควิชาเคมี ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2775

ภาควิชาเคมีจัดการบรรยาย “Thin Film Technology”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย &#8 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2763

เสวนา “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” โดยศิษย์เก่าเคมี

เสวนา “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี& …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2720

ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเล่าประสบการณ์สู่รุ่นน้องเคมี ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการ กับโครงสร้างหน้าที่ของนักเคมีในสถานประกอบการ”

คุณมารวย อ่อนสด ผู้จัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพ บมจ.โคเลอร์ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2693

บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2684