Chemistry

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 30, 2013

Latest posts

  1. กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี — มิถุนายน 21, 2019
  2. การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561 — มิถุนายน 15, 2019
  3. การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ภาควิชาเคมี — มิถุนายน 10, 2019
  4. นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ Faculty of Engineering, Yamagata University, Yamagata, Japan — มิถุนายน 3, 2019
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก” — พฤษภาคม 13, 2019

Author's posts listings

มิ.ย. 21

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำการเรียนใ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2413

มิ.ย. 15

การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิช …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2416

มิ.ย. 10

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิช …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2439

มิ.ย. 03

นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ Faculty of Engineering, Yamagata University, Yamagata, Japan

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ นักศึกษา …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2425

พ.ค. 13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก”

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Te …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2444

พ.ค. 06

นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ National Institute of Technology, Kagawa College (NITKC), Japan

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายอมรเทพ สนิทไชย นักศึกษาภาควิชา …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2447

เม.ย. 10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2453

ม.ค. 10

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Geo polymer materials for the sustainable development”

งานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.เคมีประยุกต์) คณะว …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2276

ม.ค. 09

หัวหน้าภาควิชาเคมี หารือการเตรียมงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

วันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2271

ธ.ค. 21

นักวิจัยภาควิชาเคมีเข้ารับใบประกาศนียบัตรในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลใน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2281