Chemistry

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 30, 2013

Latest posts

  1. บรรยายพิเศษหัวข้อ “Geo polymer materials for the sustainable development” — มกราคม 10, 2019
  2. หัวหน้าภาควิชาเคมี หารือการเตรียมงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ — มกราคม 9, 2019
  3. นักวิจัยภาควิชาเคมีเข้ารับใบประกาศนียบัตรในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” — ธันวาคม 21, 2018
  4. การประชุมประจำภาควิชาเคมี ภาคเรียนที่ 2/2561 — ธันวาคม 14, 2018
  5. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน “Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition” — พฤศจิกายน 26, 2018

Author's posts listings

ม.ค. 10

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Geo polymer materials for the sustainable development”

งานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.เคมีประยุกต์) คณะว …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2276

ม.ค. 09

หัวหน้าภาควิชาเคมี หารือการเตรียมงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

วันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2271

ธ.ค. 21

นักวิจัยภาควิชาเคมีเข้ารับใบประกาศนียบัตรในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลใน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2281

ธ.ค. 14

การประชุมประจำภาควิชาเคมี ภาคเรียนที่ 2/2561

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธาน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2267

พ.ย. 26

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน “Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2260

พ.ย. 17

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศา …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2263

พ.ย. 05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน ในงานThe 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2257

ต.ค. 31

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2252

ต.ค. 31

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2247

ต.ค. 31

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสรัญญา จันทร์แตง มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม ที่ได้รับผลการศึกษายอดเยี่ยม

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2243