Chemistry

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 30, 2013

Latest posts

  1. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) จาก China Association of Inventions (CAI) ประเทศจีน — พฤศจิกายน 5, 2019
  2. สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 9 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ เรื่อง การทำกาวติดรองเท้า — ตุลาคม 30, 2019
  3. การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาควิชาเคมี — ตุลาคม 24, 2019
  4. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — ตุลาคม 24, 2019
  5. การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน (การทำโลชั่นลูกยอ) — กันยายน 23, 2019

Author's posts listings

พ.ย. 05

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) จาก China Association of Inventions (CAI) ประเทศจีน

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2478

ต.ค. 30

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 9 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ เรื่อง การทำกาวติดรองเท้า

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2474

ต.ค. 24

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมก …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2469

ต.ค. 24

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2464

ก.ย. 23

การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน (การทำโลชั่นลูกยอ)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2458

มิ.ย. 21

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำการเรียนใ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2413

มิ.ย. 15

การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิช …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2416

มิ.ย. 10

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิช …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2439

มิ.ย. 03

นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ Faculty of Engineering, Yamagata University, Yamagata, Japan

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ นักศึกษา …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2425

พ.ค. 13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก”

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Te …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2444