Author's posts

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2615

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2608

การแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (Bonding Games 19th)

นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2586

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีรับธงเจ้าภาพ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2591

ประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2599

นักศึกษาภาควิชาเคมี เข้ารับเกียรติบัตรการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15

นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปี 4 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ แล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2596

พิธีทำบุญประจำปี 2563 ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2580

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2554

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2551

การประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2548