Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ค. 13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก”

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Te …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2444

ธ.ค. 21

นักวิจัยภาควิชาเคมีเข้ารับใบประกาศนียบัตรในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลใน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2281

พ.ย. 05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน ในงานThe 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2257

ต.ค. 31

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2252

ต.ค. 31

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2247

ต.ค. 31

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสรัญญา จันทร์แตง มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม ที่ได้รับผลการศึกษายอดเยี่ยม

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2243

มิ.ย. 11

ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ ออกรายการข่าววันใหม่ ช่วงดิน น้ำ ลม ฝน สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

ทีมรายการข่าววันใหม่ ช่วงดิน น้ำ ลม ฝน สถานีโทรทัศน์ Th …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=374

มิ.ย. 09

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธั …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=369

เม.ย. 03

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=316

ก.พ. 27

เที่ยงเกษตร : ปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=295