Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2540

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ Prof. Dr. Abdelhamid Elaissari

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2500

พิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2489

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) จาก China Association of Inventions (CAI) ประเทศจีน

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2478

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2464

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก”

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Te …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2444

นักวิจัยภาควิชาเคมีเข้ารับใบประกาศนียบัตรในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลใน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2281

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน ในงานThe 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2257

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2252

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2247