Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.พ. 06

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดด …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=289

ม.ค. 28

กิจกรรมฉลองวันปีใหม่ Chemistry New year Party

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกชั้นปี ร่วมกันจัดกิจกร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=266

ก.ย. 11

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ และ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=252

มิ.ย. 17

Graduate School of Engineeringม Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทำ MOU กับ Gra …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=82

พ.ค. 30

ภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมทำบุญถวายเที …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=60

พ.ค. 30

งานคืนสู่เหย้าชาวเคมีครั้งที่4

คณะกรรมการนักศึกษาเคมีและศิษย์เก่า ได้จัด “งานคืน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=40

พ.ค. 30

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

ภาควิชาเคมีจัดบริการวิชการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=38

พ.ค. 30

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=36

พ.ค. 30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) (ระยะที่ 4)

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้า …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=30

พ.ค. 30

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการ …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=28