Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน ในงานThe 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2257

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2252

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2247

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสรัญญา จันทร์แตง มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม ที่ได้รับผลการศึกษายอดเยี่ยม

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2243

ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ ออกรายการข่าววันใหม่ ช่วงดิน น้ำ ลม ฝน สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

ทีมรายการข่าววันใหม่ ช่วงดิน น้ำ ลม ฝน สถานีโทรทัศน์ Th …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=374

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธั …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=369

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=316

เที่ยงเกษตร : ปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=295

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=289

กิจกรรมฉลองวันปีใหม่ Chemistry New year Party

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกชั้นปี ร่วมกันจัดกิจกร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=266