Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ และ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=252

Graduate School of Engineeringม Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทำ MOU กับ Gra …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=82

ภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมทำบุญถวายเที …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=60

งานคืนสู่เหย้าชาวเคมีครั้งที่4

คณะกรรมการนักศึกษาเคมีและศิษย์เก่า ได้จัด “งานคืน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=40

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

ภาควิชาเคมีจัดบริการวิชการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=38

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=36

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) (ระยะที่ 4)

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้า …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=30

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=28

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 น …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=26

โครงการ MOODLE

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างห้องเรียนและสื …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=24