Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ค. 30

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=36

พ.ค. 30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) (ระยะที่ 4)

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้า …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=30

พ.ค. 30

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการ …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=28

พ.ค. 30

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 น …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=26

พ.ค. 30

โครงการ MOODLE

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างห้องเรียนและสื …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=24

พ.ค. 30

โครงการอบรมเรื่อง STEM Education

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธา …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=19

พ.ค. 30

ประชุมภาควิชาเคมี

ประชุมภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=42

พ.ค. 30

การจัดการองค์ความรู้ ด้านงานวิจัย เรื่อง การตั้งโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=32