Category Archive: สหกิจศึกษา

มิ.ย. 08

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2202

ม.ค. 28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาควิชาเคมี

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=263

มิ.ย. 14

นิเทศนักศึกษาสหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=74