Category Archive: สหกิจศึกษา

ต.ค. 24

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมก …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2469

มิ.ย. 15

การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิช …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2416

มิ.ย. 03

นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ Faculty of Engineering, Yamagata University, Yamagata, Japan

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ นักศึกษา …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2425

พ.ค. 06

นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ National Institute of Technology, Kagawa College (NITKC), Japan

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายอมรเทพ สนิทไชย นักศึกษาภาควิชา …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2447

มิ.ย. 08

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2202

ม.ค. 28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาควิชาเคมี

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=263

มิ.ย. 14

นิเทศนักศึกษาสหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=74