Category Archive: โครงการภาควิชาเคมี

ก.ค. 18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการด้านบร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=92

ก.ค. 05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรว …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=86