Category: โครงการภาควิชาเคมี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการด้านบร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=92

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรว …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=86