Category: กิจกรรมภาควิชา

ภาควิชาเคมี ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2775

ภาควิชาเคมีจัดการบรรยาย “Thin Film Technology”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย &#8 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2763

บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2684

การบรรยาย “หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ X-ray Diffractometry”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย &#8 …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2682

ถ่ายทำ “การทำเจลแอลกอฮอล์” ของภาควิชาเคมี

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าถ่ายทำ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2664

นิทรรศการ Waste management through Eco-design

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2657

ภาควิชาเคมี ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อบริการชุมชนและเสริมทักษะวิชาชีพและความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างผัก …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2622

สัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2521

บรรยายพิเศษเรื่อง ” Stimuli responsive colloids”

ภาควิชาเคมี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ” Stimuli responsive c …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2514

กิจกรรมรับตุ้งติ้งและเนคไท ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2511