Category Archive: กิจกรรมภาควิชา

มิ.ย. 21

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำการเรียนใ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2413

มี.ค. 11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2335

ม.ค. 10

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Geo polymer materials for the sustainable development”

งานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.เคมีประยุกต์) คณะว …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2276

ธ.ค. 14

การประชุมประจำภาควิชาเคมี ภาคเรียนที่ 2/2561

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธาน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2267

พ.ย. 17

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศา …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2263

ก.ค. 24

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการสร้า …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2232

มิ.ย. 25

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2227

มิ.ย. 12

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2222

มิ.ย. 06

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิช …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2213

มิ.ย. 05

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิช …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2208