Category: กิจกรรมภาควิชา

ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2827

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 256 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2795

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2789

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2784

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ไ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2801

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทางสู่ถังหมักรักษ์โลก”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2806

ภาควิชาเคมี ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2775

ภาควิชาเคมีจัดการบรรยาย “Thin Film Technology”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย &#8 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2763

บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2684

การบรรยาย “หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ X-ray Diffractometry”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย &#8 …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2682