Category Archive: กิจกรรมภาควิชา

มิ.ย. 16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics Education)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=406

มิ.ย. 09

ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=371

มิ.ย. 09

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธั …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=369

มิ.ย. 05

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=366

มิ.ย. 05

โครงการผลิตคลังข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=363

มิ.ย. 05

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมแล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=360

มิ.ย. 05

โครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเคมี เข้าร่วมโครงการ DNA “จ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=357

พ.ค. 29

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=354

เม.ย. 30

สหกิจศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด

หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผศ. …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=348

มี.ค. 31

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

หัวหน้าภาควิชาเคมี และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=345