Category: กิจกรรมภาควิชา

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ Prof. Dr. Abdelhamid Elaissari

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2500

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Photoelectrochemical water splitting using Iithium doped bismuth vanadate photoanode with near-complete bulk charge separation”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ ใ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2493

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำการเรียนใ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2413

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2335

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Geo polymer materials for the sustainable development”

งานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.เคมีประยุกต์) คณะว …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2276

การประชุมประจำภาควิชาเคมี ภาคเรียนที่ 2/2561

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธาน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2267

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2263

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการสร้า …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2232

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2227

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2222