Category: กิจกรรมภาควิชา

สหกิจศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด

หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผศ. …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=348

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

หัวหน้าภาควิชาเคมี และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=345

งานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2 “มีนา พาเพลิน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=342

คณาจารย์ภาควิชาเคมีร่วมประชุมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการจัดการองค์ความรู …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=314

คณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาเคมีร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมุู่3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=308

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4

ภาควิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=312

ภาควิชาเคมี พานักศึกษาดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด

                …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=310

โครงการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและโครงการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=306

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=304

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=302