Category Archive: กิจกรรมนักศึกษา

ก.ย. 23

การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน (การทำโลชั่นลูกยอ)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2458

มิ.ย. 15

การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิช …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2416

มิ.ย. 10

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิช …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2439

ต.ค. 16

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ภาควิชาเคมี

นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2237

เม.ย. 03

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=316

มี.ค. 15

คณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาเคมีร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมุู่3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=308

ก.พ. 28

โครงการประกวดทูตวัฒนธรรม

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=386

ก.พ. 28

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=383

ก.พ. 17

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=304

ก.พ. 17

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=302