Category: กิจกรรมนักศึกษา

ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2827

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2784

ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเล่าประสบการณ์สู่รุ่นน้องเคมี ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการ กับโครงสร้างหน้าที่ของนักเคมีในสถานประกอบการ”

คุณมารวย อ่อนสด ผู้จัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพ บมจ.โคเลอร์ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2693

นิทรรศการ Waste management through Eco-design

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2657

ภาควิชาเคมี ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อบริการชุมชนและเสริมทักษะวิชาชีพและความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างผัก …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2622

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2615

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2608

นักศึกษาภาควิชาเคมี เข้ารับเกียรติบัตรการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15

นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปี 4 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ แล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2596

กิจกรรมรับตุ้งติ้งและเนคไท ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2511

พิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2489