Category: กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมรับตุ้งติ้งและเนคไท ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2511

พิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2489

การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน (การทำโลชั่นลูกยอ)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2458

การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิช …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2416

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2439

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ภาควิชาเคมี

นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2237

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=316

คณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาเคมีร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมุู่3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=308

โครงการประกวดทูตวัฒนธรรม

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=386

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=383