Category: รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชต …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2833

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2812

นักศึกษาภาควิชาเคมี เข้ารับเกียรติบัตรการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15

นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปี 4 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ แล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2596

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริศรา หนูบุตรที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2545

ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2503

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจหาตะกั่วในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2393

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “เซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับตรวจวัดไนไตร์ท”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2387

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2453

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน “Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2260

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสรัญญา จันทร์แตง มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม ที่ได้รับผลการศึกษายอดเยี่ยม

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2243