Category: ข่าวงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2540

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2536

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 9 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ เรื่อง การทำกาวติดรองเท้า

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2474

เที่ยงเกษตร : ปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=295

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=289

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=71