Monthly Archive: กรกฎาคม 2013

ก.ค. 18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการด้านบร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=92

ก.ค. 17

วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่ว …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=174

ก.ค. 15

วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

คณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=398

ก.ค. 05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรว …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=86