มกราคม 2014 archive

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่และทำบุญภาควิชาเคมี

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกชั้นปี ร่วมกันจัดกิจกร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=271

กิจกรรมฉลองวันปีใหม่ Chemistry New year Party

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกชั้นปี ร่วมกันจัดกิจกร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=266

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาควิชาเคมี

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=263