กุมภาพันธ์ 2014 archive

โครงการประกวดทูตวัฒนธรรม

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=386

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=383

เที่ยงเกษตร : ปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=295

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=304

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=302

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ “ โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=300

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมมารยาทไทย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=389

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Professor Wang Li , Dean of International College จาก Zhejiang University ประเทศจีน

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=298

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปี 2556

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปัจฉิมนิเท …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=286

ครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการธรร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=334