Monthly Archive: มีนาคม 2014

มี.ค. 31

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

หัวหน้าภาควิชาเคมี และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=345

มี.ค. 28

งานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2 “มีนา พาเพลิน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=342

มี.ค. 18

คณาจารย์ภาควิชาเคมีร่วมประชุมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการจัดการองค์ความรู …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=314

มี.ค. 15

คณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาเคมีร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมุู่3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=308

มี.ค. 15

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมีจัดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจ …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=277

มี.ค. 12

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4

ภาควิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=312

มี.ค. 12

ภาควิชาเคมี พานักศึกษาดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด

                …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=310

มี.ค. 03

โครงการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและโครงการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=306