มิถุนายน 5, 2014 archive

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=366

โครงการผลิตคลังข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=363

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมแล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=360

โครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเคมี เข้าร่วมโครงการ DNA “จ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=357