มิถุนายน 2019 archive

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำการเรียนใ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2413

การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิช …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2416

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2439

นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ Faculty of Engineering, Yamagata University, Yamagata, Japan

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ นักศึกษา …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2425