มกราคม 2020 archive

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2554

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2551

การประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2548

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริศรา หนูบุตรที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2545

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2540

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2536

สัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2521

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2518