มกราคม 20, 2020 archive

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2551

การประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2548

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริศรา หนูบุตรที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2545