กุมภาพันธ์ 2020 archive

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ “Waste management through Eco-design”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2650

ภาควิชาเคมี ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อบริการชุมชนและเสริมทักษะวิชาชีพและความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างผัก …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2622

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2615

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2608

การแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (Bonding Games 19th)

นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2586

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีรับธงเจ้าภาพ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2591

ประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2599

นักศึกษาภาควิชาเคมี เข้ารับเกียรติบัตรการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15

นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปี 4 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ แล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2596

พิธีทำบุญประจำปี 2563 ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2580