ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจหาตะกั่วในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม”


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจหาตะกั่วในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม” โดย น.ส.รสสุคนธ์ ศรีสุขเจริญ น.ส.จิตตรี มาลัย และ น.ส. จิตตรา มาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2393

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.