ภาควิชาเคมี ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อบริการชุมชนและเสริมทักษะวิชาชีพและความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างผักอินทรีย์ ตัวอย่างดินและน้ำจากพื้นที่แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 8 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อบริการชุมชนและเสริมทักษะวิชาชีพและความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่ชุมชนในรายวิชาปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2622

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.