การบรรยาย “หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ X-ray Diffractometry”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย “หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ X-ray Diffractometry” โดย ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2682

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.