ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเล่าประสบการณ์สู่รุ่นน้องเคมี ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการ กับโครงสร้างหน้าที่ของนักเคมีในสถานประกอบการ”

คุณมารวย อ่อนสด ผู้จัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพ บมจ.โคเลอร์ ประเทศไทย ศิษย์เก่าเคมี คลองหก รุ่น 6 เล่าประสบการณ์สู่รุ่นน้องเคมี ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการ กับโครงสร้างหน้าที่ของนักเคมีในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ” เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ และห้อง ST1 601 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในการนี้ คุณมารวย อ่อนสด ได้มอบค่าตอบแทนวิทยากรแก่ภาควิชาเคมี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นผู้รับมอบ ในนามของภาควิชาจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2693

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.