ภาควิชาเคมี ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และคณะ ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) นำโดย ดร. ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะ เพื่อสร้าง New skill ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนเริ่มปีการศึกษา 2564 รวมถึงการพัฒนา Up-skill, Re-skill ในทักษะวิชาชีพสำคัญให้บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 325 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98555

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2775

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.