การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

sar_141หัวหน้าภาควิชาเคมี และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จิรถาวร อาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม Sc1306 และ ห้องประชุม Sc1307  ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2557
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20518

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=345

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.