มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน

จากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผ่อนภาระรายจ่ายด้านการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญของการลดการใช้พลังงาน ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  จัดตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานและมีสมาชิกที่ประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละกลุ่มงาน

ขั้นตอนที่ 2 คณะทำงานร่วมกันพิจารณาการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ควรทราบสัดส่วนการใช้พลังงานในแต่ละระบบ ที่จำแนกออกเป็น (1) ระบบแสงสว่าง (2) ระบบปรับอากาศ และ (3) ระบบอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 3 คณะทำงานร่วมกันพิจารณาวิธีการใช้งานของแต่ละระบบที่ควรจะเหมาะสมตามความจำเป็น และพิจารณาวิธีการดูแลบำรุงรักษาที่ควรจะมีการมอบหมายบุคคลและกำหนดเวลาในการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 4 จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 นำมาจัดทำแผนและมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยกำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน

1) เริ่มจากระบบที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงมากและมีโอกาสที่จะประหยัดพลังงานได้อีก

2) กำหนดมาตรการเบื้องต้นที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุน ได้แก่ ลดการใช้ / ลดการสูญเสีย / อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน

3) เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือในหน่วยงาน

4) กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนที่จำเป็นต้องมีการลงทุน เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือ / และ มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการและการรายงาน

ขั้นตอนที่ 6 คณะทำงานร่วมกันติดตามผลการดำเนินการ เปรียบเทียบผลกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทบทวนแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มุ่งมั่นที่จะลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

1.      ตรวจสอบการบริหารจัดการ

1 มีการประกาศนโยบายพลังงานให้พนักงานทุกคนทราบอย่างชัดเจน

2 กำหนดเป้าหมายของการประหยัดพลังงาน

3 ท่านได้แต่งตั้งทีมงานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา

4 ทีมงานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานมาจากพื้นที่ที่มีการใช้พลังงาน

5 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานของท่านมีการประชุมกันทุกเดือน

6 การประชุมมีการรายงานพลังงานที่ใช้และเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

7 มีระบบการรวบรวมข้อมูลการผลิตและพลังงานที่ใช้

8 แต่ละแผนกมีเป้าหมายการประหยัดพลังงานของตัวเองและมีการติดตามให้ได้ตามเป้าหมาย

9 ข้อมูลการใช้พลังงานมีการรายงานถึงผู้บริหาร

10 มีการประชาสัมพันธ์ ย้ำเตือนถึงการประหยัดพลังงานไปยังบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

11 มีกิจกรรมที่จูงใจให้บุคลากรร่วมกันประหยัดพลังงาน

 ตารางตรวจสอบ      (checklists)    เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ดัดแปลงจากเอกสารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน34

1 ปิดระบบปรับอากาศในเวลาพักกลางวันโดยไม่เปิดหน้าต่าง

2 ปิดระบบแสงสว่างในเวลาพักกลางวันบางส่วน คงเหลือเท่าที่จำเป็น

3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Printer เครื่องถ่ายเอกสาร เวลาพักกลางวัน

4 ควบคุมการถ่ายเอกสารให้ถ่ายเฉพาะงานที่จำเป็นและใช้กระดาษReused

5 ออกกฎให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลงไม่เกิน 2 ชั้น (ตั้งการจอดลิฟต์ตามชั้นที่กำหนด)

6 มีพนักงานเดินปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ที่ใช้ พลังงานอื่นๆ ตามตารางเวลา เช่น พักกลางวัน หลังเลิกงาน

7 ใช้โปสเตอร์ให้ความรู้ทางด้านพลังงาน (รณรงค์)

8 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

9 ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแล้ว

10 เขียนข้อความ คำขวัญ หรือความรู้ด้านพลังงานในกระดาษโน้ตที่ใช้ภายในองค์กร

11 จัดการประกวดฝ่ายประหยัดพลังงานดีเด่นประจำปี และออกความเห็นเพื่อการปรับปรุง

12 จัดให้มีวันประหยัดพลังงานปีละ 2 ครั้ง

13 จัดให้มีวันทดลองมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น วันศุกร์จะทดลองปิดแอร์เร็วขึ้น 15 นาที

14 มีกล่องรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

15 จัดการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน

16 ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน จนกลายเป็นความเคยชิน

17 จัดให้มีเสียงตามสาย กำชับในเรื่องการประหยัดพลังงานทุกวัน

18 ติดสติกเกอร์ ป้ายผ้า เตือนที่สวิตช์ไฟ สวิตช์เครื่องปรับอากาศ

19 ประกวดคำขวัญประหยัดพลังงาน

3.     ระบบแสงสว่าง

1 ปิดไฟช่วงพักเที่ยง และปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเสมอ

2 ปิดไฟแสงสว่างในห้องไฟฟ้า ห้องเครื่อง ห้องเก็บของ และห้องน้ำ เปิดเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน

3 ปลดหลอดไฟฟ้าบริเวณที่ไม่ใช้งานหรือไม่จำเป็นออก

4 ลดการใช้หลอด Spot Light ซึ่งเป็นหลอดไส้กินไฟมาก

5 ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมทุกเดือน

6 ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิดไฟส่องในบางพื้นที่

7 ติดสติกเกอร์ระบุว่าสวิตช์ตัวใดควบคุมบริเวณใด

8 จัดพนักงานเดินตรวจและปิดไฟหลัง 18.00 น. (เช่น แม่บ้าน รปภ.)

9 ลดจำนวนหลอดไฟภายนอกอาคารที่ไม่จำเป็น

10 ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร

4.     ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

1 เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาทำงานเพียง 15 นาที หรือน้อยกว่า

2 ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที หรือมากกว่า

3 ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน (ในห้องที่ไม่ได้ใช้งาน)

4 ตั้งความเร็วพัดลมของ A/C ให้ต่ำ ที่สุดเท่าที่คนที่ใช้งานพื้นที่ยังคงรู้สึกสบาย

5 ปรับ Thermostat ให้เหมาะสม ไม่ตั้งต่ำเกินไป เช่น ตั้งไว้ที่ 25 °C

6 ปิดฝาครอบ Thermostat ในห้องเรียนป้องกันนักศึกษาปรับ

7 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ คอยล์เย็น และคอยล์ร้อน ทุก 1-3 เดือน

8 ย้ายกระติกน้ำร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อน ออกจากพื้นที่ปรับอากาศ

9 จัดสัมภาระ เอกสาร ฯลฯ ที่ไม่ใช้งานนำไปเก็บบริเวณที่ไม่ได้ปรับอากาศ

5.     ระบบและอุปกรณ์อื่น  ๆ

 อุปกรณ์สำนักงาน

1 ปิดคอมพิวเตอร์เวลาพักเที่ยง

2 ตั้งเวลาปิดจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน 3 นาที

3 ตั้งเวลาคอมพิวเตอร์ให้เข้า Standby Mode เมื่อไม่มีการใช้งาน 15 นาที

4 ต่อ Printer 1 เครื่องให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 เครื่อง

5 ตั้งเวลาเครื่องถ่ายเอกสารให้เข้า Energy Save Mode เมื่อไม่มีการใช้งาน 3 นาที

 ลิฟต์

1 จัดตารางเวลาการเปิดปิดลิฟต์ให้เหมาะสม เช่น ลดชั่วโมงการใช้ลิฟต์ต่อวัน

2 ปิด A/C ห้องเครื่องลิฟต์ เวลาไม่ใช้งานลิฟต์

3 ใช้พัดลมระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์แทนการใช้ A/C

4 โปรแกรมให้ลิฟต์จอดชั้นเว้นชั้น หรือเฉพาะบางชั้น

5 ติดสติกเกอร์และขอความร่วมมือให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลง 1 ชั้น

6 ติดตั้ง Timer เพื่อปิดพัดลมและไฟแสงสว่างในลิฟต์ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 2 นาที

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=369

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.