ผลการตัดสินการประกวด “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ประกาศผลการตัดสินการประกวด เนื่องในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวด บทประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์มหาราชันย์ หัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน”

รางวัลชนะเลิศ นางสาวสกุณา สว่างอารมณ์ ภาควิชาเคมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายนพพร  ตั้งแสนสุข สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวกาญกนก อุ่นนุช สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

การประกวดพานพุ่มสักการะ หัวข้อ “รักพ่อ…รู้พอเพียง…รู้ลดโลกร้อน”

รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเ้ทศ

 

 

 

การประกวดจัดป้ายนิเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวข้อ “น้อมนำปณิธานงานพระราชดำริ ตามรอยพระยุคลบาท”

รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

การประกวดประชันสักวากลอนสด เทิดพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา

รางวัลชนะเลิศ ทีมเด็กเคมี   ภาควิชาเคมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมขุนแผน   สาขาวิชา่ชีววิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม COMSCI แนวแนว    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง

รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สาขาวิชาสถิติประยุกต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ภาควิชาเคมี
รางวัลชมเชย สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=2659

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=57

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.