หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

มีการเรียนการสอนและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีประยุกต์ เพื่อผลิต บัณฑิต และมหาบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้และทักษะปฏิบัติทาง ด้านเคมี มีความสามารถทำงานวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญทางทฤษฎี และเน้นปฏิบัติให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางเคมี สามารถนำไป ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี สอดคล้องความ ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีความมุ่งมั่น พัฒนางาน พัฒนาสังคม มีความไฝ่รู้ สามารถพัฒนาความรู้ใหม่และ นวัตกรรมโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย      วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อภาษาไทย        วท.บ. (เคมี)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    B.Sc. (Chemistry)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะ         99 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต

คุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ฯ – คณิตฯ หรือตามดุลยพินิจของกรรมการประจำหลักสูตร

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยและประเทศแถบอาเซียนต้องการนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย เพื่อผลิตองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ

นักวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ เป็นสายงานที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้คุณภาพตามต้องการ ก่อนออกสู่ตลาด

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องการผู้ที่มีความรู้ทางด้านเคมี เพื่อแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกเพื่อเปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับตนเอง

การศึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและครูในโรงเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่เกิดจากการทำงานวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ถ่ายทอดแก่นักเรียนนักศึกษาได้

chem

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?page_id=2770