คณาจารย์ภาควิชาเคมี

รายชื่อคณาจารย์ภาควิชาเคมี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3520,3521,4181,4182,4183,4184,4185
Website ภาควิชาเคมี : http://www.sci.rmutt.ac.th/chem
Facebook ภาควิชาเคมี : https://goo.gl/SHxjtp
Facebook สาขาวิชาเคมีประยุกต์ : https://www.facebook.com/ApplChem/

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
คุณวุฒิ Ph.D.(Energy Science) Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ปี 2548
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2541
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2538
ความเชี่ยวชาญ
 • วัสดุนาโน
 • นาโนวิทยา
 • นาโนเทคโนโลยี
e-mail singto@rmutt.ac.th, singto_rmutt@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3539
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
คุณวุฒิ Ph.D.(Maritime Science) Kobe University
ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2556
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ปี 2538
ความเชี่ยวชาญ
e-mail jnetnapit@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4143
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ
คุณวุฒิ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2541
กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2531
ความเชี่ยวชาญ
e-mail mamsron@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4181
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม
คุณวุฒิ Dr.rer.nat.(chemistry)
Ruhr University, Bochum Germany
ปี 2552
วท.ม.(การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2532
คบ.(เคมี-เกียรตินิยม อันดับ 2) วิทยาลัยครูนครราชสีมา ปี 2527
ความเชี่ยวชาญ
e-mail lertharong@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3529
ชื่อ-สกุล ดร.ชาคร ชินวงศ์อมร
คุณวุฒิ วท.ด.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2539
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2536
ความเชี่ยวชาญ
e-mail chakorn100@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4182

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์
คุณวุฒิ Ph.D.( Material Chemistry and  Engineering)
Kobe University  ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2551
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2543
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2539
ความเชี่ยวชาญ
 • – Conventional and controlled/living radical polymerization in aqueous dispersed systems
 • – Functional Polymers
 • – Micro- and Nanogels
e-mail a_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 3536
Web :
Facebook :
http://www.sci.rmutt.ac.th/pcl
https://www.facebook.com/PolymerColloidsLabRmutt

ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
คุณวุฒิ Ph.D.( Material Chemistry and  Engineering)
Kobe University  ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2551
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2540
ความเชี่ยวชาญ
e-mail p_chaiyasat@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 3536
Web :
Facebook :
http://www.sci.rmutt.ac.th/pcl
https://www.facebook.com/PolymerColloidsLabRmutt
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
คุณวุฒิ ปร.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2545
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2543
ความเชี่ยวชาญ
 • Chemical sensor
 • Biosensor
e-mail siriwan@mail.rmutt.ac.th, suwansa_ard@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3535
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
คุณวุฒิ Doctor of Engineering (Energy and Environment Science)
Nagaoka University of Technology  ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2553
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2542
ความเชี่ยวชาญ
e-mail c_ponchio@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3540
ชื่อ-สกุล ดร.อิสระ ขันติแก้ว
คุณวุฒิ Ph.D.(Pharmaceutical Sciences)
Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2555
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2545
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2538
ความเชี่ยวชาญ
e-mail itsara@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 3535
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ-สกุล อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี
คุณวุฒิ วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2541
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2535
ความเชี่ยวชาญ
e-mail mkitiphatmantree@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3540
sumana ชื่อ-สกุล อาจารย์สุมนา ปานสมุทร
คุณวุฒิ วท.ม.(เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2541
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2537
ความเชี่ยวชาญ
e-mail sue_pansamut@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3535
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
คุณวุฒิ วท.ม.(เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2547
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ปี 2540
ความเชี่ยวชาญ
e-mail kwak_kanokwan@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3527
ชื่อ-สกุล ดร.นรพร กลั่นประชา
คุณวุฒิ Ph.D. (Environmental Engineering and Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปี 2560
M.Sc.(Environmental Engineering and Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปี 2552
วท.บ.(เคมีวิเคราะห์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2539
ความเชี่ยวชาญ
e-mail wonpen@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 3527
ชื่อ-สกุล อาจารย์ชัชรินทร์ ดวงแก้ว
คุณวุฒิ คบ.(เคมี) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ปี 2534
ความเชี่ยวชาญ
e-mail
เบอร์โทร
ชื่อ-สกุล อาจารย์ปรีชา มันสลาย
คุณวุฒิ วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551
วท.บ.(เคมีวิเคราะห์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2545
ความเชี่ยวชาญ
e-mail manslye@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3540
jaehasun ชื่อ-สกุล อาจารย์เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง
คุณวุฒิ ลาศึกษาต่อ
วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
วท.บ.(เคมี – ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2549
ความเชี่ยวชาญ
e-mail jeh_son@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3529
ชื่อ-สกุล อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม
คุณวุฒิ วท.ม.(เคมีนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2558
วท.บ.(เคมีวิเคราะห์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2537
ความเชี่ยวชาญ
 • การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเเก๊สโครมาโทกราฟี
e-mail paitoon_s@rmutt.ac.th, orfrank@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3540
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
คุณวุฒิ วท.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2556
วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2552
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2548
ความเชี่ยวชาญ
e-mail sompong_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 3529
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
คุณวุฒิ ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2546
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2544
ความเชี่ยวชาญ
 • Computational Chemistry
 • Molecular Modeling
 • Heterogeneous catalysis
e-mail karan_b@rmutt.ac.th, phychemku@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 3535
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
คุณวุฒิ D.Phil.(Engineering Science)
University of Oxford ประเทศอังกฤษ
ปี 2558
วท.บ.(เคมีประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552
ความเชี่ยวชาญ
e-mail  boontida_u@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4151
ชื่อ-สกุล ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
คุณวุฒิ ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2552
วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2549
ความเชี่ยวชาญ
e-mail supawadee_p@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 3535
ชื่อ-สกุล ดร.กนกอร เวชกรณ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552
ความเชี่ยวชาญ
 • Fluorescent chemosensor
 • Natural product
 • Nanotechnology
e-mail kanokorn_w@rmutt.ac.th, wechakorn5537855@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 3527
ชื่อ-สกุล ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
คุณวุฒิ ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551
ความเชี่ยวชาญ
e-mail utt_e@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4182

บุคลากรสายสนับสนุน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาวตรีดาว ใยเทศ
เบอร์โทร 02 549 4168
sunee ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นางสาวสุณี วงษ์วาส
เบอร์โทร 02 549 3527
manatsawi ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นางสาวมนัสวี ทองโสภณ
เบอร์โทร 02 549 3527
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาวเณศรา แก้วคง
เบอร์โทร 02 549 3527
waraporn ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาววราภรณ์ รักคุณ
เบอร์โทร 02 549 3527
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายธนโชติ ขันแข็ง
เบอร์โทร 02 549 3527

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?page_id=49

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.