เที่ยงเกษตร : ปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ มทร.ธัญบุรี

sci_07ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำผลงานวิจัยเรื่องปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ ออกรายการเที่ยงเกษตร ทางโทรศัทน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
ขอขอบคุณข่าวจาก : www.ch7.com

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=295

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

sci_04ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา “ โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง ”โดยมีผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร. สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ นำนักศึกษาที่เรียนวิชาชีวเคมีทั่วไป และปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสารชีวโมเลกุลใน เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และอาหารเสริม สุขภาพและความงาม แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาเคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจว่า บริโภค เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และอาหารเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร และนักศึกษาที่เรียนวิชาดังกล่าวนี้ได้รู้จักการนำความรู้ที่เรียนมาบรูณาการกับชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19682

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=304

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

sci_13ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา “ โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง ”โดยมีผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร. สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ นำนักศึกษาที่เรียนวิชาชีวเคมีทั่วไป และปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสารชีวโมเลกุลใน เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และอาหารเสริม สุขภาพและความงาม แก่นักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาเคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจว่า บริโภค เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และอาหารเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร และนักศึกษาที่เรียนวิชาดังกล่าวนี้ได้รู้จักการนำความรู้ที่เรียนมาบรูณาการกับชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19664

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=302

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ “ โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง ”

sci_44ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา “ โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง ”โดยมีผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร. สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ นำนักศึกษาที่เรียนวิชาชีวเคมีทั่วไป และปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสารชีวโมเลกุลใน เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และอาหารเสริม สุขภาพและความงาม แก่นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ [มัธยมวัดหัตถสารเกษตร] ในพระบรมราชูปถัมถ์ฯ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนวิชาเคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจว่า บริโภค เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และอาหารเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร และนักศึกษาที่เรียนวิชาดังกล่าวนี้ได้รู้จักการนำความรู้ที่เรียนมาบรูณาการกับชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19612

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=300

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมมารยาทไทย

sci_34ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย วัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้ ทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป จึงจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมมารยาทไทยขึ้น โดยให้ตัวแทนจากภาควิชา/สาขาวิชาส่งทีมเข้าร่วมประกวด โครงการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19546

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=389

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Professor Wang Li , Dean of International College จาก Zhejiang University ประเทศจีน

2014-02-10sci_18ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ  Professor Wang Li , Dean of  International College จาก Zhejiang University ประเทศจีน ซึ่งได้มาเจรจาความร่วมมือเรื่อง การทำวิจัยร่วมกัน  การเชิญชวนให้อาจารย์ไปวิจัยหลังปริญญาเอก และการเสนอให้ทุนสำหรับอาจารย์ที่สนใจเรียนปริญญาเอก ที่  Zhejiang University จากนั้นได้เยี่ยมชมเครื่องมือและงานวิจัยที่ภาควิชาเคมีชั้น 6 และ ที่อาคารสถาบันวิจัยเคมี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19503

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=298

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปี 2556

2014-02-06sci_30ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปี 2556 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องสโลป อาคารศูนย์เครื่องมือ สถาบันวิจัยเคมี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18783

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=286

ครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาเกิดการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำธรรมะมาใช้ในการเรียน การวิจัยและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดหวานบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=334

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ

sci_07

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ ผลงานวิจัยของ
ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19532

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=289

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่และทำบุญภาควิชาเคมี

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกชั้นปี ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่และทำบุญภาควิชา โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงอาหารบุคลากรในภาควิชา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=271