ภาควิชาเคมี ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อบริการชุมชนและเสริมทักษะวิชาชีพและความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างผักอินทรีย์ ตัวอย่างดินและน้ำจากพื้นที่แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 8 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อบริการชุมชนและเสริมทักษะวิชาชีพและความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่ชุมชนในรายวิชาปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2622

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิยัพัฒนาและบริการวิชาการ และ อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี หัวหน้าศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในงานกลุ่มตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและร่องรอยวัตถุพยาน และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี การตรวจยาและสารเสพติดในเส้นผม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97203

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2615

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี นายกิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา และคุณไพบูลย์ ขุนอินทร์ ผู้อำนวยการกองบุคคล (อพวช.) เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา 7 สาขาวิชา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96959

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2608

การแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (Bonding Games 19th)

นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาในการแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (Bonding Games) วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96870

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2586

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีรับธงเจ้าภาพ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีรับธงเจ้าภาพ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) ในงานประชุมวิชาการทางเคมี ระดับนานาชาติ PACCON 2020 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Sapphire 204 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96884

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2591

ประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 จัดโดย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Sapphire 102 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี และนำนักศึกษาภาควิชาเคมี คือ นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ และ นางสาววารุณี ธรรมชัย เข้ารับเกียรติบัตรการสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15 (SCT#15) จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96928

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2599

นักศึกษาภาควิชาเคมี เข้ารับเกียรติบัตรการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15

นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปี 4 นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ และ นางสาววารุณี ธรรมชัย เข้ารับเกียรติบัตรการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15 (SCT#15) ในการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Sapphire 102 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2596

พิธีทำบุญประจำปี 2563 ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี 2563 ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้อง ST- 2 109 ชั้น 1 สถาบันวิจัยเคมี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96714

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2580

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2554

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96306

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2551