Category: กิจกรรมภาควิชา

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมแล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=360

โครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเคมี เข้าร่วมโครงการ DNA “จ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=357

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=354

สหกิจศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด

หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผศ. …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=348

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

หัวหน้าภาควิชาเคมี และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=345

งานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2 “มีนา พาเพลิน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=342

คณาจารย์ภาควิชาเคมีร่วมประชุมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการจัดการองค์ความรู …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=314

คณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาเคมีร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมุู่3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=308

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4

ภาควิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=312

ภาควิชาเคมี พานักศึกษาดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด

                …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=310