Category: กิจกรรมนักศึกษา

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ “ โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=300

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมมารยาทไทย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=389

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปี 2556

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปัจฉิมนิเท …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=286

ครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการธรร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=334

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาควิชาเคมี

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=263

วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

คณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=398

Big Cleaning Day ประจำปี 2556

ผู้บริหาร อาจารย์ เ้จาหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนแม่บ้าน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=181

ภาพกิจกรรมประชุมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ประชุมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=21

ภาพการแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=5