มิ.ย. 09

ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_02ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะฯ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และมีการมอบรางวัลการประกวดพื้นที่กิจกรรม 5 ส. ของคณะฯ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21563

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=371

มิ.ย. 09

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน

จากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผ่อนภาระรายจ่ายด้านการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญของการลดการใช้พลังงาน ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  จัดตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานและมีสมาชิกที่ประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละกลุ่มงาน

ขั้นตอนที่ 2 คณะทำงานร่วมกันพิจารณาการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ควรทราบสัดส่วนการใช้พลังงานในแต่ละระบบ ที่จำแนกออกเป็น (1) ระบบแสงสว่าง (2) ระบบปรับอากาศ และ (3) ระบบอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 3 คณะทำงานร่วมกันพิจารณาวิธีการใช้งานของแต่ละระบบที่ควรจะเหมาะสมตามความจำเป็น และพิจารณาวิธีการดูแลบำรุงรักษาที่ควรจะมีการมอบหมายบุคคลและกำหนดเวลาในการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 4 จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 นำมาจัดทำแผนและมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยกำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=369

มิ.ย. 05

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_72คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ  รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21443

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=366

มิ.ย. 05

โครงการผลิตคลังข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

sci_06คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และ วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ให้กับนักศึกษาทุกคณะ  ซึ่งการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่าบางรายวิชาพบว่าบางรายวิชามีนักศึกษาได้ผลการเรียน F เป็นจำนวนมาก  อีกทั้งยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อสอบที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวัดผลประเมินผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยยังไม่มีการนำข้อสอบที่มีคุณภาพมาจัดเก็บในแหล่งข้อสอบอย่างเป็นระบบ  เพื่อที่จะนำข้อสอบที่มีคุณภาพกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้เห็นควรจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อสร้างข้อสอบที่ที่มีคุณภาพมาจัดเก็บในแหล่งข้อสอบอย่างเป็นระบบ  และนำข้อสอบที่มีคุณภาพกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  อันจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21402

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=363

มิ.ย. 05

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_05คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม อันส่งผลไปยังการพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิตของบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาองค์กรในภาพรวมอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไป โดยมีพระวิทยากรจากวัดปัญญานันทาราม มาบรรยาย เรื่อง จริยธรรมนำทางชีวิตการทำงานมีสุข เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21382

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=360

มิ.ย. 05

โครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน

sci_18คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเคมี เข้าร่วมโครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และได้เชิญนายนเรษ แสงอรุณ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21336

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=357

พ.ค. 29

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Risk_17คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21234

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=354

เม.ย. 30

สหกิจศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด

หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผศ.ดร.สมพร เพลินใจ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย พร้อมด้วยดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล และดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 โดย ได้รับการต้อนรับโดยทีมผู้บริหารของบริษัท ฯ นำโดยคุณอุษณี มีประเสริฐสกุล(เพียรอภิธรรม) กรรมการผู้จัดการของบริษัท ฯ ในการนี้ทางบริษัท  ฯ  ได้นำชมกิจการในด้านการผลิตหนังเทียมในขั้นตอนการผลิตที่มีความประสงค์จะร่วมมือกับนักวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา และลดต้นทุนการจัดการของกระบวนการผลิต (โจทย์ มี 4 หัวข้อ) ซึ่งทางบริษัท ฯ จะจัดทำบันทึกความต้องการมายังมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป ทั้งนี้ทีมงานได้เสนอให้บริษัท ฯ พิจารณารับนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์เข้ารับการฝีกปฏิบัติทางวิชาชีพเฉพาะทาง ขอหัวข้อวิจัยร่วม และขอนำอาจารย์ที่รับโจทย์มาจัดทีมวิจัยร่วมกับบริษัท ฯ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา 2556-2557 นี้ และทางบริษัท ฯ ได้มอบให้คุณวัชรี สอนสมบูรณ์ ประสานงานกับอาจารย์นพรัตน์ โดยด่วน เพื่อกำหนดการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ดังแนบ) พร้อมเสนอต่อมหาวิทยาลัย ฯ ดำเนินการกำหนดวัน เวลา ลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดยอธิการบดี (มทร.ธัญบุรี) กับผู้บริหารของบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด ต่อไป

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=348

เม.ย. 11

พิธีรดน้ำขอพรจากคณบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2557

2014April10-1

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตอาจารย์ อาจารย์อาวุโส และคณบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ลานพระบรมรูป (ร.9) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20706

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=380

เม.ย. 03

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
โครงงานเรื่อง : การวิเคราะห์หาปริมาณแก๊สผสมไฮโดรเจนไนโตรเจน โดยระบบการซักตัวอย่าง
จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=316