Category: กิจกรรมภาควิชา

ภาควิชาเคมี พานักศึกษาดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด

                …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=310

โครงการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและโครงการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=306

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=304

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=302

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ “ โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=300

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Professor Wang Li , Dean of International College จาก Zhejiang University ประเทศจีน

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=298

ครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการธรร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=334

ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องใน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=395

วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

คณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=398