พ.ค. 30

ผลการตัดสินการประกวด “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ประกาศผลการตัดสินการประกวด เนื่องในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=57

พ.ค. 30

ภาพกิจกรรม“สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น
– นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พระพรรษา   “น้อมนำปณิธานงานพระราชดำริ ตามรอยพระยุคลบาท”
– การแสดงรำโทนและรำวงมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– การแสดงเพลงพื้นบ้าน “เพลงฉ่อยเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– สาธิตการทำเครื่องว่างตำรับชาววัง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
– สาธิตการวางภาพจิตรกรรมไทย สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์
– การแสดงดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– การจำลองวิถี วัฒนธรรม และประเพณีไทย (ตลาดย้อนยุค)
– ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง

http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=2443

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=55

พ.ค. 30

ทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญประจำปีของคณะฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประทานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ บริเวณหน้าห้องสารบรรณ (ชั้น 2)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555
http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=2184

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=53

พ.ค. 30

ภาควิชาเคมีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2555

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมี ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555 เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือ (สถาบันวิจัยเคมี)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.sci.rmutt.ac.th/?p=1925

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=51

พ.ค. 30

งานคืนสู่เหย้าชาวเคมีครั้งที่4

คณะกรรมการนักศึกษาเคมีและศิษย์เก่า ได้จัด “งานคืนสู่เหย้าชาวเคมี ครั้งที่ 4” และ “พิธีมุฑิตาจิต” อาจารย์ภาควิชาเคมีและศิษย์เก่าได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และสถาบันศึกษา และให้โอกาสศิษย์เก่าได้มาพบปะและแนะแนวอาชีพการศึกษต่อให้กับนักศึกษาปัจจุบัน และสร้างความเป็นหึ่งเดียวกันของภาควิชาเคมี จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
<<Gallery ภาพกิจกรรม>>
รูปภาพจาก : ภาควิชาเคมี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=40

พ.ค. 30

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

ภาควิชาเคมีจัดบริการวิชการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน หมู่ที่ 1, 6, 8 และ หมู่ที่ 11 ณ เขตลาดสวาย เมื่อวันที่ 27 มีนาึคม 2556 ที่ผ่านมา
<<Gallery ภาพกิจกรรม>>
รูปภาพจาก : ภาควิชาเคมี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=38

พ.ค. 30

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด คณบดี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ และผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับประชาชนในชุมชนตำบลโคกขาม ร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=4816

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=36

พ.ค. 30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) (ระยะที่ 4)

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้  (Knowledge Management : KM)  (ระยะที่ 4)  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอน  การบริการวิชาการ และการบริหารงาน  มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในคณะฯ ต่อไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=4975

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=30

พ.ค. 30

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. รางวัลระดับหน่วยงาน รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้งาน นักศึกษามีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์รับรางวัลแทนภาควิชาเคมี)
2. รางวัลพัฒนาเนื้อหาดีเด่น ได้แก่ อาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=28

พ.ค. 30

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 นักศึกษาสหกิจศึกษา (6 สาขาวิชา) ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5177

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=26