สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2536
ปีการศึกษา

งานกิจกรรม

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นการต้อนรับนักศึก …
อ่านเพิ่มเติม
/

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงคฺเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ด้านความรู้พื้นฐานการคำนวณ โดยใช้การเรี …
อ่านเพิ่มเติม
/

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

“นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเท …
อ่านเพิ่มเติม
/

อ่านทั้งหมด

รางวัลเกียรติยศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิตติยา บุณยศิริศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิตติยา บุณยศิริศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Best Manufacturing Award)ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการGlobal Capstone Design Project 2019 (GCDP2019) ในหัวข้อ Internet of …
อ่านเพิ่มเติม
/ / รางวัลเกียรติยศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ ศรีจันทร์ นางสาวศศิธร วัฒนะจันทร์และ ดร.พิทยาพุ่มพวง ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ ศรีจันทร์ นางสาวศศิธร วัฒนะจันทร์และ ดร.พิทยาพุ่มพวง ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง : การสิบหาหนังสือบนชั้นวางในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้สายระยะใกล้ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิช …
อ่านเพิ่มเติม
/ / รางวัลเกียรติยศ

--ลิงค์ภายนอก--