สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2536
ปีการศึกษา

งานกิจกรรม

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8 ห้อง ST1806 เวลา 08.30 น …
อ่านเพิ่มเติม
/

การแข่งขันกีฬา “C-EYBOARD GAMES ครั้งที่ 1”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันกีฬา “C-EYBOARD GAMES ครั้งที่ 1” โดยมี อาจารย์คงเทพ บุญมี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานปาล์ม อาคารเ …
อ่านเพิ่มเติม
/

อบรมการทดสอบซอฟต์แวร์ด้วย ROBOT FRAMEWORK

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนโรบอทเฟรมเวิร์ค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทย …
อ่านเพิ่มเติม
/

โครงการอบรมการทำสื่อแอนิเมชัน (Animation)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการทำสื่อแอนิเมชัน (Animation) ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย …
อ่านเพิ่มเติม
/

อ่านทั้งหมด

รางวัลเกียรติยศ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best Paper Award

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ (co-author 1) และ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง (co-author 2) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานป …
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …
อ่านเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

--ลิงค์ภายนอก--