สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2536
ปีการศึกษา

งานกิจกรรม

ชี้แจงข้อปฏิบัติและแนวทางเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการ 1 และโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยากาารคอมพิวเตอร์ 1 และโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ชี้แจงข้อปฏิบัติและแนวทางเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชา โดยมี ผศ …
อ่านเพิ่มเติม
/

กิจกรรมปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่ อัลกอริทึมและตรรกะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูล โดยมีอาจารย์ผู้สอน …
อ่านเพิ่มเติม
/

สอบวัดสมรรถนะของนักศึกษา ตามหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2559

ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยรายวิชา การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและเว็บเชิงความหมาย การตรวจสอบและตรวจทานซอฟต์แวรศ์ และซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล จัดสอบวัดสมรรถนะของนักศึกษา ตามหลัก …
อ่านเพิ่มเติม
/

อ่านทั้งหมด

รางวัลเกียรติยศ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best Paper Award

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ (co-author 1) และ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง (co-author 2) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานป …
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …
อ่านเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

--ลิงค์ภายนอก--