กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง

19 สิงหาคม 2562 รวมบัณฑิต                                                6,120 คน
รอบเช้า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
20 สิงหาคม 2562 รวมบัณฑิต                                                5,923 คน
รอบเช้า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รอบบ่าย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 สิงหาคม 2562 รวมบัณฑิต                                                5,717 คน
รอบเช้า     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รอบบ่าย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 สิงหาคม 2562 รวมบัณฑิต                                                5,717 คน
รอบเช้า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รอบบ่าย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
23 สิงหาคม 2562 รวมบัณฑิต                                                6,272 คน
รอบเช้า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รอบบ่าย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ