กิจกรรมปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่ อัลกอริทึมและตรรกะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูล โดยมีอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ดร.พิเชษฐ์ คุณากร อ.รักษารัตน์ ขนานขาว และอ.ปองพล นิลพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง i-Work 202