กิจกรรมสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิภาดา จันทรทวีทิพย์ ซึ่งปฏิบัติงานตำแหน่ง Data Scientist บริษัท Teradata (Thailand) เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Big Data” และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Cloud Computing” ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 8-06 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี

รูปเพิ่มเติม