กิจกรรม “KNOWLEDGE SHARING BY COMPUTER SCIENCE@RMUTT’ 2nd” วันที่ 15 มีนาคม 2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT)

ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “BIG DATA การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์สุรสิทธิ์ จรัสเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน หัวข้อ

“GAME DESIGN TECHNIQUE: DEPTH VS COMPLEXITY”
โดย อาจารย์สรวิชญ์ โมกขาว
อาจารย์โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี นิทรรศการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม “บัวสายพันธ์ไทย” บูรณาการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดโปสเตอร์โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี และการตอบคำถามชิงรางวัล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนพรรษา มทร.ธัญบุรี