ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรณพ คงการ นายนายเตวิธ เคนเหลา และนางสาวสุทัศนีย์ ทรงศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

โดย นายอรรณพ คงการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงานคือ “Invasion Alert” นายเตวิธ เคนเหลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงานคือ “Smart Home” ในโครงการประกวด แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ  (iCPC: International Computer Programming Contest) ธีม Internet of Things