ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Computer Programming Contest (iCPC)