ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ และนางสาวพุธิตา แก้วกระจ่าง  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี