ขอแสดงความยินดีกับนายโกศล ท่วงที แข่งขันโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ติดอันดับ Top10 ในอันดับที่ 7

ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ The 2016 Microsoft Office Specialist World Championship และ The 2016 Adobe Certified Associate World Championship

ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2559 ณ Florida, USA

นายโกศล  ท่วงที

ตัวแทนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ชั้นปี 2)

ติดอันดับ Top10 ในอันดับที่ 7