ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิตติยา บุณยศิริศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกิตติยา บุณยศิริศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(Best Manufacturing Award)
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Global Capstone Design Project 2019 (GCDP2019) 
ในหัวข้อ Internet of Things (IoT) 
for Better Life เพื่อสังคมสูงวัย 
ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2562 
ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)